Rešenja

Marketing

Marketing u okviru Microsoft Dynamics AX-a objedinjuje informacije o kupcima, dobavljačima i kontaktima, obezbeđujući na taj način efikasno postavljanje i sprovođenje marketing plana. 

Modul Marketing u Microsoft Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:
  • Upravljanje odnosima sa kupcima;
  • Praćenje realizacije marketinških aktivnosti i projekata;
  • Upravljanje kampanjama po različitim kanalima;
  • Formiranje upitnika i anketa;
  • Telemarketing.
Prednosti: 
  • Veća efektivnost marketinških aktivnosti. Moguće je brzo planiranje i sprovođenje u delo personalizovanih kampanja uz korišćenje postojećih template-a.
  • Povratne informacije od kupaca. Korišćenje upitnika i anketa obezbeđuje informacije na osnovu kojih je jednostavno izvršiti segmentaciju tržišta.
  • Merenje profitabilnosti. Povezivanjem kampanje sa projektom moguće je pratiti povrat ulaganja, kroz uvid u prihode, troškove i vreme utrošeno na aktivnosti kampanje.
  • Targetiranje potencijalnih kupaca. Nakon kreiranja liste potencijalnih kupaca, u okviru modula je moguće izvršiti klasifikaciju prema više kriterijuma, a potom te liste na jednostavan način raspodeliti komericijalistima zaduženim za realizaciju kampanje.
  • Veća efikasnost poziva korišćenjem funkcionalnosti call-centra. U cilju brzog i potpunog pregleda istorije kontakata, Telemarketing modul u jednom prikazu kombinuje informacije o poslovnom kontaktu, otvorenim porudžbinama, projektima, nabavci artikala itd.