Rešenja

Projekti

Modul Projekti u okviru Microsoft Dynamics AX-a namenjen je upravljanju projektima i to u prvom redu projektnim računovodstvom. Pruža potpuni finansijski pregled, kontrolu i integraciju sa modulima Prodaja, Nabavka, Zalihe i Finansije.

Modul Projekti u Microsoft Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:
  • Planiranje budžeta;
  • Definisanje faza i aktivnosti;
  • Praćenje i kontrola realizacije;
  • Kontrolu troškova;
  • Upravljanje resursima;
  • Detaljno izveštavanje i analizu.
Prednosti: 
  • Bolju kontrolu realizacije projekata. U okviru sistema je moguće praćenje utroška vremena, sirovina i novčanih troškova. Moguće je pratiti interne i eksterne troškove, idenifikovati uska grla i sprečiti prekoračenje budžeta. Kompleksne projekte je moguće podeliti na faze kojima je lakše upravljati, što se može i grafički predstaviti. Za svaku aktivnost moguće je definisati datum početka i završetka zadatka, opterećenost kapaciteta, centre troškova, itd. 
  • Bolje upravljanje tokovima novca. Detaljni projektni izveštaji omogućavaju brzo generisanje faktura i efikasniju naplatu potraživanja. Modul predviđa veće izdatke i uska grla koji mogu nastati tokom trajanja projekta zahvaljujući složenom mehanizmu planiranja i raspodele resursa.
  • Veća produktivnost. Korišćenjem šablona moguće je brzo i lako kreirati nove projekte. Uvidom u trenutne i planirane projektne aktivnosti modul nudi mogućnost da se spreče ili ublaže eventualne neželjene situacije.
  • Definisanje poslovne strategije. Rešenje omogućava uvid u kretanja na tržištu i olakšava izbor projekata koji mogu biti profitabilni.