Rešenja

IN2 Putni nalozi


Specijalizovano rešenje za putne naloge omogućava evidentiranje putnih naloga u zemlji i u inostranstvu i potpuno je integrisano sa ERP rešenjem u pozadini. Rešenje omogućava evidentiranje poslovnih putovanja zaposlenih, tj. podatke koji se odnose na vreme, svrhu, destinaciju i tip prevoznog sredstva. Osim toga, rešenje omogućava evidentiranje akontacija koje su date radinicima prema putnom nalogu kao i svih troškova na samom putu (evidentiranje gotovinskih računa, faktura dobavljača, potrošnje po platnim karticama, itd).

Rešenje za putne naloge obuhvata automatizovanu funkcionalnost koja prema definisanom šifarniku dnevnica za određene lokacije, obračunava predlog pripadajućeg iznosa za radnika po osnovu nevnica. Daljom automatizacijom moguće je pokrenuti krajnji obračun troškova u odnosu na kontaciju i druge isplate i odatle kreirati nalog knjiženja i plaćanja.

Rešenje je u potpunosti integrisano sa ERP-om iz kog dobija sve potrebne podatke o zaposlenom, a sa druge strane i sa aplikacijom IN2 Transport i mehanizacija, pa se moguće na osnovu kreiranog razvoza i tovarnog lista generisati i odgovarajući putni nalog. Na taj način se troškovi evidentiraju centralizovano i mogu se alocirati na prave nosioce.